פרויקט מיכלאנג'לו 15 למכר- ההגרלה הסתיימה! ניתן לראות את תוצאות ההגרלה המלאות בעמוד "תוצאות ההגרלה" באתר.

תנאי הזכאות- פרויקט "מגדלי הצעירים- ארלוזורוב"

רשאים להגיש מועמדות לפרויקט זה משקי הבית להלן: רווקים/יחידים/זוגות נשואים/ידועים בציבור ללא ילדים.

מועמד יוכר כזכאי לדיור בר השגה להגרלה זו בכפוף לכך שביום 31.12.2020 (להלן: "המועד הקובע") הוא עומד בתנאי זכאות 1 עד 6 המפורטים להלן.
*יצוין כי בשונה מהגרלות קודמות לדיור בר השגה של עיריית תל אביב-יפו, בהגרלה זו נכללות דירות קטנות בלבד אשר אינן מתאימות למגורים של משפחה עם ילדים.

 

תנאי ראשון – חסר דירה
כל הבגירים במשק הבית הינם חסרי דירה או בעלות על חלק העולה על שליש מדירה, בעלי תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון או אישור השתתפות ב"מחיר למשתכן". הוכחה בלעדית לקריטריון זה הינה על ידי הצגת תעודת זכאות או אישור מחיר למשתכן של משרד הבינוי והשיכון. ראו פירוט בנספח 1 לחוברת זו.

 

תנאי שני – תושב תל אביב-יפו
אחד הבגירים לפחות במשק הבית הינו אזרח ישראל שהינו תושב תל אביב-יפו במשך השנתיים שקדמו למועד הקובע, או היה תושב תל אביב-יפו במשך 4 שנים מתוך 10 השנים האחרונות שקדמו למועד הקובע.
• הוכחת התושבות של המועמד בתל–אביב-יפו תהא על סמך הרישום במרשם האוכלוסין המתנהל לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה 1965 , או באמצעות חוזי שכירות, או באמצעות תשלומי ארנונה.
• מועמד אשר גר בבית הוריו יחתים את הוריו על התצהיר המפורט בטופס 2 וכן יצרף אישור תשלום ארנונה על שמם.

 

תנאי שלישי – הכנסות
סך ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של כל הבגירים במשק הבית ב- 36 החודשים שקדמו למועד הקובע לא עלתה על ההכנסה החודשית של הרף העליון של העשירון השביעי, שלצורך בדיקת הזכאות יועמד על סך של 24,234 ₪ ברוטו לחודש (בהתאם לפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון ליום פרסום חוברת זו) ובתוספת 10 אחוזים.

בחישוב הכנסות משק הבית תילקחנה בחשבון הכנסות מעסק ו/או משלח יד, משכורת (מובהר כי בחישוב המשכורת יילקחו בחשבון כל הרכיבים החייבים במס), הכנסות מדמי שכירות, רווחים מניירות ערך, דמי אבטלה, גמלאות מחליפות שכר (כגון מילואים, פיצוי ביטוחי בגין אבדן כושר עבודה, פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי בגין נכות מעבודה וכיוצא בזה).

בחישוב הכנסות משק הבית לא תובאנה בחשבון גמלאות או קצבה שוטפת מהמוסד לביטוח לאומי שאינן תלויות הכנסה (כגון נכות כללית וכו'), הכנסות פטורות ממס (כגון פדיון קרן השתלמות, קופות גמל, מתנות) והכנסות חד פעמיות (כגון פיצויי פיטורין, זכייה בהגרלות וכו').

 

תנאי רביעי – גובה הון עצמי ונכסים
סך ההון העצמי של כל הבגירים במשק הבית במועד הקובע לא יעלה על סך של 600,000 ש"ח (שש מאות אלף שקלים חדשים).
בחישוב ההון העצמי של משק הבית יובאו בחשבון נכסי נדל"ן, כלי רכב ונכסים ופיקדונות פיננסיים בהתאם להנחיות שבחוברת ההרשמה.

 

תנאי חמישי – מיצוי כושר ההשתכרות
בשלוש השנים שלפני המועד הקובע עבד לפחות אחד הבגירים במשק הבית שמונה עשר (18) חודשים (לפחות) במשרה מלאה.
• "משרה מלאה"- בהתאם לנהוג והמקובל בענף בו מועסק המועמד, ולכל הפחות 32 שעות שבועיות.
• בחינת כושר השתכרותם של עובדים עצמאיים תבוצע באופן שיהיה דומה ככל הניתן לבדיקת עובד שכיר.
• זוגות נשואים/ידועים בציבור– על לפחות אחד מבני הזוג למצות את כושר ההשתכרות.

מקבלי קצבאות הבטחת הכנסה לא יהיו רשאים להשתתף בהגרלה. המועמד אינו מקבל ואינו זכאי לקבל קצבאות הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי בשלוש השנים האחרונות מהמועד הקובע.

 

תנאי שישי – קריטריון הגיל
גילו של אחד הבגירים לפחות במשק הבית במועד הקובע לא עולה על גיל ארבעים וחמש (45) שנים (כולל), ולגבי מועמד שהינו יחיד גילו עולה על עשרים ושבע (27) שנים.