פרויקט מיכלאנג'לו 15 למכר- ההגרלה הסתיימה! ניתן לראות את תוצאות ההגרלה המלאות בעמוד "תוצאות ההגרלה" באתר.

תנאי הזכאות למורות ולמורים- פרויקט "שוק העלייה- בית המורה"

מורות ומורים יוכרו כזכאים לדיור בר מוזל למורים בהגרלה זו, בכפוף לכך שבתאריך 31.12.2020
(להלן – "המועד הקובע") הם עומדים בכל תנאי הזכאות  המפורטים להלן:

רשאים להגיש מועמדות לפרויקט זה משקי הבית להלן: זוגות נשואים או\ ידועים בציבור עם או בלי ילדים או משפחה יחידנית.

ככל שהמצב המשפחתי של המועמד\ת המורה הינו: נשוי\ נשואה ו\או ידוע\ה בציבור, על שני בני הזוג יחדיו לעמוד בכל תנאי זכאות 4-6, וזאת בנוסף לכך שעל המורה המועמד לעמוד בתנאי הזכאות 1-3.

 

1.  תנאי ראשון – תעודת הוראה

המורה בעל/ת תעודת הוראה או נמצא/ת במהלך לימודים פעיל לקבלת תעודת הוראה או בעל/ת רישיון הוראה.

 

2.  תנאי שני – הסכם להוראה בבית ספר בתל אביב-יפו

למורה הסכם עבודה להוראה באחד מבתי הספר בתל אביב-יפו בהיקף משרה של 60% לפחות.

מובהר כי מורה אשר יתגורר בפרויקט לדיור למורים, אך יפסיק/תופסק עבודתו כמורה בבית הספר בתל אביב-יפו יידרש לפנות את דירת המגורים בתוך 60 ימים ממועד ההודעה על הפסקת העבודה, ולא יאוחר מסוף חודש יולי של אותה השנה.

 

מורות ומורים בשנת שבתון מורים בשנת שבתון לא ידרשו להעסקה בהיקף מינימלי, אלא חוזה העסקה עם בית ספר בתל אביב-יפו בלבד.

 

3.  תנאי שלישי – מיצוי כושר ההשתכרות

בשלוש השנים שלפני המועד הקובע עבד/ה המורה (בהוראה או בכל עבודה אחרת) לפחות שמונה עשר (18) חודשים ב-60% משרה לפחות.

  • "משרה מלאה" –בהתאם לנהוג והמקובל בענף בו מועסק המועמד (משרה מלאה  הינה 32 שעות שבועיות).
  • בחינת כושר השתכרותם של עובדים עצמאיים תבוצע באופן שיהיה דומה ככל הניתן לבדיקת עובד שכיר.

 

4.  תנאי רביעי – חסר דירה

כל הבגירים במשק הבית הינם חסרי דירה או בעלות על חלק העולה על שליש מדירה, בעלי תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון או אישור השתתפות ב"מחיר למשתכן". הוכחה בלעדית לקריטריון זה הינה על ידי הצגת תעודת זכאות או אישור מחיר למשתכן של משרד הבינוי והשיכון.

 

5.  תנאי חמישי – הכנסות

סך ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של כל הבגירים במשק הבית ב- 36 החודשים שקדמו למועד הקובע לא עלתה על ההכנסה הממוצעת החודשית של הרף העליון של העשירון השביעי, שלצורך בדיקת הזכאות יועמד על סך של 24,234 ₪ ברוטו לחודש (בהתאם לפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון ליום פרסום חוברת זו) ובתוספת 10 אחוזים.

 

בחישוב הכנסות משק הבית תילקחנה בחשבון הכנסות מעסק ו/או משלח יד, משכורת (מובהר כי בחישוב המשכורת יילקחו בחשבון כל הרכיבים החייבים במס), הכנסות מדמי שכירות, רווחים מניירות ערך, דמי אבטלה, , גמלאות מחליפות שכר (כגון מילואים, פיצוי ביטוחי בגין אבדן כושר עבודה, פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי בגין נכות מעבודה וכיוצא בזה).

 

בחישוב הכנסות משק הבית לא תובאנה בחשבון גמלאות או קצבה שוטפת מהמוסד לביטוח לאומי שאינן תלויות הכנסה (כגון נכות כללית וכו'), הכנסות פטורות ממס (כגון פדיון קרן השתלמות, קופות גמל, מתנות) והכנסות חד פעמיות (כגון פיצויי פיטורין, זכייה בהגרלות וכו').

 

6.   תנאי שישי – גובה הון עצמי ונכסים

סך ההון העצמי של כל הבגירים במשק הבית במועד הקובע לא יעלה על סך של 600,000 ש"ח (שש מאות אלף שקלים חדשים).

בחישוב ההון העצמי של משק הבית יובאו בחשבון נכסי נדל"ן, כלי רכב ונכסים ופיקדונות פיננסיים בהתאם להנחיות שבחוברת ההרשמה.

 

הערות:

יובהר כי להוכחת העמידה בתנאי הזכאות העירייה ו/או עזרה ובצרון רשאיות לדרוש כל מסמך נוסף מעבר למסמכים שמפורטים לעיל ולהלן בחוברת ההרשמה או לקבל מסמכים חלופיים אחרים המעידים על עמידה בתנאי הזכאות וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי.

מובהר כי לעירייה הזכות לערוך שינויים בתנאי הזכאות, לרבות סוגי משקי הבית אליהם מיועדות הדירות.

 

עדיפות למורות ומורים:

מורות ומורים בבתי הספר בעיר תל אביב-יפו אשר יגישו מועמדות לפרויקט יזכו עדיפות באכלוס הפרויקט, וככל שיוותרו דירות בפרויקט, תבחן מועמדותם של יתר הניגשות והניגשים בהגרלה