זמן שנותר לסגירת ההרשמה:

ימים
-6
-9
שעות
-1
-3
דקות
-2
-9
שניות
-1
-8

פרויקט מיכלאנג'לו 15 למכר- ההגרלה הסתיימה! ניתן לראות את תוצאות ההגרלה המלאות בעמוד "תוצאות ההגרלה" באתר.

תקנון הגרלות דיור בהישג יד

 1. כללי
  • פרויקט דיור בהישג יד של עיריית תל אביב יפו מאפשר לחסרי דירה העומדים בתנאי הזכאות שנקבעו על ידי מועצת העיר תל אביב-יפו לשכור דירה בתנאי דיור בהישג יד במחיר מופחת לתקופה של עד 5 שנים.
  • מטרת תקנון זה להסדיר את אופן הרישום וביצוע ההגרלות, ואת אופן בחירת הדירה וחתימה על הסכם השכירות למועמדים, אשר יעלו במקומות הזוכים בהגרלה, ואשר ימצא שהם עומדים בתנאי הזכאות.
  • תנאי הזכאות של מועצת העיר תל אביב-יפו מפורסמים בתקנון זה של ההגרלה ובאתר האינטרנט של עיריית תל אביב-יפו הייעודי לפרויקט, בכתובת e-b.co.il.
  • מספר הדירות ומיקומם יפורטו באתר האינטרנט בכתובת e-b.co.il, ויעודכן מעת לעת בפרויקטים חדשים.
 2. הגדרות
  • "אתר האינטרנט" – אתר אינטרנט ייעודי להגרלות שיופעל על ידי העירייה ו/או מטעמה בכתובת e-b.co.il, אשר יכלול מידע על אופן הרישום, תנאי הזכאות, ויתר תנאי ההגרלה, בו יפורסמו כלל העדכונים והפרסומים הנוגעים להגרלה.
  • "אישור זכאות על חסר דירה" –אישור זכאות לרכישת דירה בתכניות "דירה בהנחה" או "מחיר למשתכן" או במסלול "משתכן צעיר" של משרד הבינוי והשיכון.
  • "ועדה לביצוע ההגרלות" – ועדת המורכבת מנציגי העירייה, רו"ח חיצוני, וכן גורמים נוספים שילוו את ביצוע ההגרלות בהתאם להחלטת העירייה.
  • "חסר דירה" – כל הבגירים במשק הבית הינם חסרי דירה או אינם בעלים של חלק העולה על שליש מדירה, בעלי אישור זכאות לרכישת דירה בתכניות "דירה בהנחה" או "מחיר למשתכן" או במסלול "משתכן צעיר" של משרד הבינוי והשיכון.
  • "עירייה" – עיריית תל אביב יפו והחברה העירונית עזרה ובצרון ו/או מי מטעמן.
  • "תקופה שבה הרישום להגרלות תקף" – תקופה של שנה מהמועד האחרון לרישום להגרלה, אשר בה ייכללו כל הנרשמים להגרלה עד המועד האחרון לרישום בהגרלות שתערוך העירייה בשנה זאת.
 3. תנאי הזכאות
  • תנאי ראשון – חסר/ת דירה
   כל הבגירים במשק הבית הינם חסרי דירה.
  • תנאי שני – תושב/ת תל אביב-יפו
   אחד הבגירים לפחות במשק הבית הינו אזרח ישראל שהינו תושב תל אביב-יפו במשך השלוש השנים שקדמו למועד הקובע, או היה תושב תל אביב-יפו במשך 4 שנים מתוך 10 השנים האחרונות שקדמו למועד הקובע.
  • תנאי שלישי – הכנסות מירביות
   סך ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של כל הבגירים במשק הבית ב-12 החודשים שקדמו למועד הקובע לא עלתה על הסכומים המפורטים בטבלה שלהלן בהתאם למספר הנפשות במשק הבית:
מספר נפשות עד 2 3 4 5 ומעלה
הכנסה חודשית מירבית ממוצעת ברוטו של כל הבגירים במשק הבית ב-12 החודשים האחרונים 17,867 ₪ 23,673 ₪ 29,659 ₪ 33,500 ₪

** לגבי עצמאיים יבחנו ההכנסות בהתאם לדו"ח השנתי האחרון אשר הוגש לרשויות המס.

 • בחישוב הכנסות משק הבית תילקחנה בחשבון הכנסות מעסק ו/או משלח יד, משכורת (מובהר כי בחישוב המשכורת יילקחו בחשבון כל הרכיבים החייבים במס), הכנסות מדמי שכירות, דמי אבטלה, מזונות מבן/בת זוג ו/או מהמוסד לביטוח לאומי.
 • תנאי רביעי – גובה הון עצמי ונכסים
  סך ההון העצמי של כל הבגירים במשק הבית במועד הקובע לא יעלה על סך של 600,000 ש"ח (שש מאות אלף שקלים חדשים).
  בחישוב ההון העצמי של משק הבית יובאו בחשבון נכסי נדל"ן, כלי רכב ונכסים ופיקדונות פיננסיים, למעט פנסיה.
 • תנאי חמישי – קריטריון הגיל
  גילו של אחד מהבגירים לפחות במשק הבית הינו 26 שנה ומעלה.

מובהר כי תנאי הזכאות המפורטים לעיל חלים בפרויקטים בהם תנאי הזכאות הקבועים בתוספת השישית לחוק חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 אינם חלים.

 1. גודל דירה לפי משקי בית המועמדים יכללו בהגרלות לדירות בהתאם להרכב משק הבית כמפורט להלן:
דירת 2 חדרים דירת 3 חדרים דירת 4 חדרים ומעלה
יחיד/ה (ללא ילדים) זוג ללא ילדים יחיד/ה או זוג עם 2 ילדים
זוג (ללא ילדים) יחיד/ה או זוג עם ילד 1 יחיד/ה או זוג עם 3 ילדים
יחיד/ה או זוג עם 2 ילדים יחיד/ה או זוג עם 4 ילדים ויותר
יחיד/ה או זוג עם 3 ילדים

*"זוג" – נשואים או ידועים בציבור

 • ככל שסומן על ידי המועמדים במהלך הרישום להגרלה השנתית כי המועמדת במשק הבית הינה בהריון ומצפה לילד, ואשר יש בידה אישור רפואי המעיד על כך, או ככל שהמועמדים עדכנו על כך את העירייה במהלך התקופה שבה הרישום להגרלות תקף, יחשב הדבר כילד לצורך הרכב משק הבית, ובהתאם לכך ייכללו בהגרלות התואמות את הרכב משק הבית כמפורט בטבלה לעיל.
 1. חובת עדכון הרכב משק הבית
  • ההגרלות אשר יערכו בתקופה שבה הרישום להגרלות יהא תקף יערכו בהתאם להרכב משק הבית המעודכן בעירייה, וככל שחל שינוי בהרכב משק הבית על המועמד לעדכן באופן ייזום באמצעות דוא"ל tlv4less@e-b.co.il.
  • מובהר כי האחריות על פנייה לצורך עדכון הפרטים והרכב הינה של המועמדים בלבד.
 2. רישום שנתי להגרלה
  • הרישום למאגר המועמדים יערך פעם בשנה עד למועד האחרון שיפורסם באתר האינטרנט כפי שיקבע על ידי העירייה.
  • מובהר כי בקשת רישום לאחר המועד האחרון לרישום לא תתקבל.
  • בעת הרישום להגרלה יקבלו המועמדים מספר רישום מזהה באמצעות דוא"ל שעודכן על ידי המועמד בעת הרישום.
  • באחריות הבלעדית של המועמד לוודא כי התקבל דוא"ל ובו מספר רישום מזהה.
 3. עריכת ההגרלה
  • עם קבלת דירות לאכלוס ו/או כאשר התפנתה דירה תבוצע על ידי העירייה הגרלה לצורך אכלוס הדירות.
  • בהגרלות שיערכו במהלך התקופה שבה הרישום להגרלה יהא תקף, ישתתפו כלל הנרשמים להגרלה באופן אוטומטי, בהתאם לגודל הדירה ומספר החדרים התואם את משק הבית של המועמד המעודכן במערכת בעת ביצוע ההגרלה, כמפורט בטבלה המפורטת בסעיף ‎4 לתקנון זה.
  • ההגרלה תיערך באמצעות תוכנה ממוחשבת, ותפוקח על ידי הועדה לביצוע ההגרלות.
  • מובהר כי בדיקת העמידה בתנאי הזכאות של המועמדים תבוצע רק לאחר ההגרלה בהתאם למיקומי המועמדים בהגרלה.
 4. פנייה למועמדים לזכייה בהודעה על מועמדות לזכייה ודרישה להוכחת עמידה בתנאי הזכאות
  • העירייה תפנה למועמדים לזכייה וכן למספר מקומות ברשימת ההמתנה לשם לקבלת מסמכים להוכחת עמידתם בתנאי הזכאות.
  • מובהר כי רשימת ההמתנה תהא תקפה עד לאכלוס כל הדירות בפרויקט, וככל שתתפנה דירה אשר אוכלסה בפרויקט, תערוך העירייה הגרלה חדשה לגביה.
  • הפניה תעשה באמצעות כתובת הדוא"ל אשר עדכן המועמד בעת הרישום, ובנוסף ישלח מסרון (SMS) למועמד לצורך הפניה לבדיקת הדוא"ל, למספר הטלפון שעודכן בעת הרישום.
  • למועמדים תינתן תקופה של 10 ימי עסקים מיום הפנייה על ידי העירייה להמצאת המסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאי הזכאות.
  • ככל ונדרשת השלמת מסמכים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הזכאות, תינתן למועמדים אליהם פנתה העירייה תקופה של 5 ימי עסקים מיום הדרישה על ידי העירייה לצורך השלמת המסמכים.
  • לעירייה תהא את שיקול הדעת להאריך את המועדים במקרים חריגים שירשמו.
  • מועמדים אשר לא ימציאו את המסמכים הנדרשים בזמן הנדרש, או שימצא שאינם עומדים בתנאי הזכאות, מיקומם בהגרלה יועבר אל הבא בתור בהגרלה שנערכה.
 5. מסמכים להוכחת עמידה בתנאי הזכאות
  • המסמכים להוכחת עמידה בתנאי הזכאות הינם כמפורט באתר ההגרלה.
  • מובהר כי העירייה תהא רשאית לדרוש כל מסמך נוסף מעבר למסמכים המפורטים בתקנון או באתר, וכן לקבל מסמכים חלופיים אחרים המעידים על עמידה בתנאי הזכאות לפי שיקול דעתה.
 6. בחירת דירה וחתימה על הסכם שכירות
  • מועמדים לזכייה שנמצא שעמדו בתנאי הזכאות יוזמנו לסיור כדי להתרשם מהפרויקט ולבחור דירה, ככל שניתן.
  • סדר בחירת הדירות ייעשה בהתאם למספר הסידורי שעלה בהגרלה, על פי סדר עולה, כך הזוכה בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר בוחר ראשון, וכן הלאה.
  • ככל שהזוכה לא הגיע לסיור בדירה במועד שנקבע ו/או ככל שלאחר הסיור הזוכה לא הודיע במועד שנקבע לכך אם בכוונתו לשכור את הדירה ו/או אם הזוכה לא הגיע לחתום על חוזה השכירות במועד שנקבע לכך, תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו.
  • הודעת המועמד על כוונה לשכור דירה בפרויקט ועל בחירת הדירה תבוצע תוך 24 שעות ממועד עריכת הסיור.
  • ככל שהדירה הינה בפרויקט עירוני, זוכים שיחליטו לממש את זכאותם לשכירת יחידת דיור, יידרשו להגיע לחתימת חוזה שכירות במשרדי עזרה ובצרון, לרבות המצאת הבטוחות הנדרשות כמפורט בו, וככל שהדירה הינה בפרויקט של יזם פרטי, זוכים שיחליטו לממש את זכאותם לשכירת יחידת דיור, יידרשו להגיע לחתימת חוזה במשרדי היזם או מי מטעמו, לרבות המצאת הבטוחות הנדרשות כמפורט בו.
  • המועמד מתחייב להגיע לחתימה על ההסכם במועד שנקבע לכך על ידי העירייה.
  • מובהר כי ככל שלא יגיע המועמד לחתום על חוזה השכירות ולא ימציא את הבטוחות הנדרשות כמפורט בו במועד שנקבע לכך תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו.
  • באחריות המועמדים לבדוק בטרם הגשת המסמכים הנדרשים לשם בדיקת הזכאות את מפרט הדירות ואת חוזה השכירות המפורסמים באתר האינטרנט, ולוודא כי אלו מתאימים לצרכיהם ולדרישותיהם.
  • מועמד שהחליט לוותר על מועמדותו לפרויקט מסוים יכלל בהגרלות עתידיות בתקופת הרישום להגרלה.
 7. השגות על אי עמידה בתנאי הזכאות
  • מועמד שיקבל הודעה כי בקשתו נבדקה ונמצאה כי אינה עומדת בתנאי הזכאות רשאי להגיש השגה מנומקת על החלטת הוועדה בתוך חמישה (5) ימי עסקים ממועד משלוח ההחלטה בדבר אי העמידה בתנאים.
  • השגות תוגשנה בכתב בלבד לדוא"ל tlv4less@e-b.co.ilותהיינה מנומקות.
  • ההשגות תבחנה על ידי ועדת השגות שתוקם על ידי העירייה.
  • החלטת ועדת ההשגות תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו המועמדים בבקשת ההרשמה למועמד ותהיה סופית.
  • מובהר כי ועדת ההשגות אינה מוסמכת לאשר חריגה מתנאי הזכאות, אלא לבחון השגה של מועמדים על קביעה לפיה מועמד אינו עומד בתנאי הזכאות.
 8. מעקב אחרי פרסומים באתר ותיבת הדואר האלקטרוני
  • על הנרשמים להגרלה לעקוב אחר הפרסומים אודות ההגרלה באתר ובתיבת הדואר האלקטרוני עמה נרשמו.
  • העירייה תשלח מעת לעת הודעות שונות לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו המועמדים בבקשת ההרשמה בלבד.
  • שליחת ההודעה לכתובת המייל שנמסרה תיחשב כאילו התקבלה ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה לעירייה ו/או לחברה לעניין זה.
 9. איסור השתתפות בהגרלה
  • מובהר כי מי שמונה על ידי העירייה לשמש כחבר בועדה לביצוע ההגרלות, וכן ילדיהם ובני/בנות זוגם ואחים/אחיותיהם, לא יוכלו להשתתף בהגרלות.
 1. מסירת מידע לא נכון על ידי המועמד
  • בכל מקרה של מסירת מידע חלקי ו/או שגוי ו/או מטעה ו/או שאינו נכון על ידי המועמד ו/או מי מטעמו (להלן "המידע המטעה") בכל שלב של ההגרלה, תהיה העירייה רשאית, עם התגלה דבר מסירת המידע המטעה, לפסול את בקשת ההרשמה של המועמד ו/או את הזכייה ו/או לשלול את זכאותו של מועמד מלהשתתף בפרויקט ו/או בפרויקטים עתידים של דיור בר השגה בעיר תל אביב-יפו למשך 10 שנים, ו/או לנקוט בכל אמצעי אחר כפי שתמצא לנכון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות בפן הפלילי.
  • ככל שמסירת המידע המטעה תתגלה בשלב שלאחר חתימת חוזה השכירות ותפיסת החזקה ביחידת הדיור על ידי המועמד, תהיה רשאית העיריה לבטל את חוזה השכירות ולסלק את ידו של המועמד מיחידת הדיור, ובנוסף, לחייב המועמד בפיצוי כספי מוסכם בסך של 5,000 ₪ (חמשת אלפים שקלים חדשים) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעור פריים + 6.5% בגין כל חודש שבו שכר את יחידת הדיור בפועל, וזאת בנוסף לכל הסעדים העומדים לה על פי דין ועל פי הסכם השכירות.
  • מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לפי כל דין, הן תהיינה רשאיות לבטל הודעה על זכאות, במקום שבו בדיקה חוזרת העלתה שהמועמד אינו עומד בתנאי הזכאות ו/או לבטל זכייתו של זוכה שלא ביצע את הנדרש ממנו על פי תנאי חוברת המידע והרישום ובלוח הזמנים הקבוע בה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. כללי
  • מובהר כי תאריך תחילת השכירות המפורט באתר האינטרנט הינו תאריך טנטטיבי בלבד, וכי תנאי לרישום להשתתפות בהגרלות הינו הסכמת המועמד כי הוא מקבל עליו את מועד תחילת השכירות, ככל שיהיה, ובלבד שתימסר לו הודעה על כך 45 ימים מראש, ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה על כך כנגד המשכיר, עירית תל אביב- יפו, עזרה ובצרון ו/או מי מטעמם.
  • מובהר כי גם נרשמים להגרלות קודמות של העירייה נדרשים להגיש מועמדות מחדש על מנת להשתתף ברישום השנתי להגרלות, וכי החל ממועד הרישום השנתי להגרלות כלל הפרויקטים לדיור בהישג יד של העירייה יערכו מבין הנרשמים לרישום השנתי.
  • מובהר כי תנאי השכירות המחייבים הינם התנאים המפורטים בהסכם שכירות של הדירה, והם גוברים על המפורט באתר האינטרנט, ככל שיש סתירה בניהם.
  • העירייה תהא רשאית לפתוח את ההגרלה לרישום נוסף ככל ורשימת המועמדים שנרשמו להגרלה פחת ממספר של 10,000, או ככל שמספר המועמדים לגודל דירות מסוים (מספר חדרים), פחת ממספר של 5,000 מועמדים, ובלבד שהפרסום לפתיחת הרישום נעשה באופן פומבי, ושהרישום נערך 14 ימים לפחות לפני קיום הגרלה.
  • העיריה תהא רשאית לשנות את המועדים הקבועים בתקנון זה בהתאם לצורך ולפי שיקול דעתה.
  • בכל מקרה של אי עמידה בלוחות הזמנים שהוקצבו על ידי העירייה, תהא העירייה רשאית, בהתאם לשקול דעתה הבלעדי, לפסול את בקשת המועמד ו/או את הזכייה ו/או לשנות את מיקומו של המועמד בסדר בחירת יחידות הדיור ולהעבירו לרשימת ההמתנה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • מובהר כי קיום ההגרלה כפוף למתן היתר לעריכת הגרלה מאת משרד האוצר.
  • תנאי הזכאות הקבועים בתקנון זה כפופים לאישור מועצת העיר תל אביב-יפו.
  • אין בתקנון זה כדי לגרוע מזכותה של העירייה על פי כל דין.
  • תקנון זה כתוב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
  • לבתי המשפט בתל אביב-יפו תהא הסמכות השיפוט הבלעדית בעניין תקנון זה והגרלות לדיור בהישג יד הנערכות על ידי העירייה, ויחולו עליו דיני מדינת ישראל בלבד.

 

בניית אתרים