פרויקט מיכלאנג'לו 15 למכר- ההגרלה הסתיימה! ניתן לראות את תוצאות ההגרלה המלאות בעמוד "תוצאות ההגרלה" באתר.

תנאי הזכאות- פרויקט מיכלאנג'לו 15 מכר

 

משק בית יוכר כזכאי לדיור בר השגה להגרלה זו בכפוף לכך שביום 31.3.2021 (להלן: "המועד הקובע") הוא עומד בכל אחד מתנאי זכאות 1 עד 7 המפורטים להלן.

"משק בית" – זוגות נשואים או ידועים בציבור עם ילדים או משפחה יחידנית.

מובהר כי משק בית יכול להרשם פעם אחת בלבד. לא תתאפשר הגשת הגרלה כפולה לשני בני זוג. 

1.  תנאי ראשון – חסר דירה

כל הבגירים במשק הבית הינם חסרי דירה או בעלות על חלק העולה על שליש מדירה, בעלי תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון או אישור השתתפות ב"מחיר למשתכן". הוכחה בלעדית לקריטריון זה הינה על ידי הצגת תעודת זכאות או אישור מחיר למשתכן של משרד הבינוי והשיכון. 

2. תנאי שני – ערבי תושב יפו

אחד הבגירים לפחות במשק הבית הינו אזרח ישראל, ערבי בן הדת המוסלמית או הנוצרית, שהינו תושב יפו במשך שלוש השנים שקדמו למועד הקובע, או היה תושב יפו במשך ארבע שנים לפחות מתוך 10 השנים שקדמו למועד הקובע.
לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה על המועמד לצרף תמצית רישום מורחבת ממרשם האוכלוסין. תמצית רישום מורחבת ממרשם האוכלוסין ניתן לקבל באמצעות אתר השירותים והמידע הממשלתי – www.gov.il.לתשומת לב המועמדים, לאחר הבקשה באתר נשלחת תמצית הרישום באמצעות דואר ישראל לכתובת המעודכנת של המועמד, דבר העלול לקחת זמן רב, ולכן מומלץ לפנות לרשות האוכלוסין וההגירה.
מועמד כי יהא רשאי להוכיח תושבות ביפו גם באמצעות תשלומי ארנונה.

3. תנאי שלישי – הכנסות

סך ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של כל הבגירים במשק הבית ב- 36 החודשים שקדמו למועד הקובע (31.3.2021),  לא עלתה על ההכנסה החודשית של הרף העליון של העשירון השביעי, שלצורך בדיקת הזכאות יועמד על סך של 24,234 ₪ ברוטו לחודש בהתאם לפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (נכון ליום פרסום חוברת זו), ועד לתוספת של 10 אחוזים.

בחישוב הכנסות משק הבית תילקחנה בחשבון הכנסות מעסק ו/או משלח יד, משכורת, הכנסות מדמי שכירות, רווחים מניירות ערך, דמי אבטלה, מזונות מהמוסד לביטוח לאומי או מבן הזוג, גמלאות מחליפות שכר (כגון דמי לידה, מילואים, פיצוי ביטוחי בגין אבדן כושר עבודה, פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי בגין נכות מעבודה וכיוצא בזה).

בחישוב הכנסות משק הבית לא תובאנה בחשבון גמלאות או קצבה שוטפת מהמוסד לביטוח לאומי שאינן תלויות הכנסה (כגון נכות כללית וכו') הכנסות פטורות ממס (כגון פדיון קרן השתלמות, קופות גמל, מתנות) והכנסות חד פעמיות (כגון פיצויי פיטורין, זכייה בהגרלות וכו').

4. תנאי רביעי – גובה הון עצמי ונכסים

סך ההון העצמי של המועמדים הבגירים במשק הבית, במועד הקובע לא יעלה על סך של 600,000 ₪ (שש מאות אלף שקלים חדשים).

בחישוב ההון העצמי של משק הבית יובאו בחשבון נכסי נדל"ן לרבות חלקים בדירת מגורים ונכסי נדל"ן שאינם דירת מגורים, כלי רכב, ונכסים ופיקדונות פיננסיים בהתאם להנחיות שבחוברת זו.

5. תנאי חמישי – "משק בית ובו ילד"

במשק הבית יש ילד אחד לפחות אשר גילו במועד הקובע (31.3.2021) מתחת לגיל 18 שנים והרשום בתעודת הזהות כילדו של לפחות אחד הבגירים במשק הבית. מובהר כי משק בית ובו ילד יכול שיהיה גם משפחה חד הורית עם ילד שגילו מתחת לגיל 18 שנים במועד הקובע (31.3.2021).

 

הערה: לעיריית תל אביב-יפו הזכות לערוך שינויים בקריטריונים כפי שייקבע על ידי המוסדות המוסמכים של העירייה.

יובהר כי העירייה ו/או עזרה ובצרון רשאיות לדרוש כל מסמך נוסף מעבר למסמכים שיפורטו להלן להוכחת העמידה בתנאי הזכאות.