עדכונים חשובים

*עדכון מס' 2 : הגרלה לדיור למורים מיום 27.07.2020

בהתאם לקבוע בחוברת המידע  לדיור למורים (נוסח מעודכן מתאריך 09.07.2020), ההרשמה לפרויקט דיור למורים נסגרה בתאריך 26.07.2020 בשעה 15:00.

הגרלה לכל הנרשמים עד לתאריך 26.07.2020 תערך בתאריך 27.07.2020.

לאחר סגירת ההרשמה להגרלה המפורטת לעיל, והחל מתאריך 27.07.2020
תפתח ההרשמה עד לתאריך 23.08.2020 להגרלה נוספת, אשר תערך בכפוף לכך שיוותרו דירות שלא יאוכלסו על ידי הנרשמים להגרלות הקודמות.

מובהר בזאת שהעירייה תהא רשאית שלא לערוך את ההגרלה הנוספת ככל שלא יוותרו דירות לא מאוכלסות.

***עדכון מס' 1:  תנאי הגרלה לדיור למורים מיום 09.07.2020
בחוברת המידע והרישום לדיור למורים יחולו העדכונים שלהלן:

  1. ההרשמה לפרויקט דיור למורים תהא פתוחה גם למורים יחידים ולמורות יחידות (ללא בן זוג ו/או ילדים).
  2. מועמד יחיד יהא רשאי לשכור את הדירה לבדו, או לבקש לשכור את הדירה עם מועמד יחיד נוסף אשר השתתף בהגרלה ועמד בתנאי הזכאות.

רשאים להשתתף בהגרלה לדיור מוזל למורים בתל אביב-יפו מועמדים העומדים בכל תנאי הזכאות 1-7 שלהלן. ככל שהמורה המועמד נשוי או חי עם ידוע בציבור,
על שני בני הזוג יחדיו לעמוד בכל תנאי זכאות 5-7, וזאת בנוסף לכך שעל המורה המועמד לעמוד בתנאי הזכאות 1-4.

הדירות בפרויקט דיור למורים הינן דירות 3 חדריםמיועדות למשקי הבית שלהלן: יחידים, זוגות נשואים או ידועים בציבור,
עם או בלי ילדים; משפחות חד הוריות (מועמד מורה עם ילד); יחידים ללא ילדים למגורים בשותפות (הניגשים יחדיו או הניגשים כיחידים למגורים בשותפות עם מועמד נוסף מתוך הרשימה).