זמן שנותר לסגירת ההרשמה:

ימים
-7
0
שעות
0
-6
דקות
-5
-6
שניות
-5
-8

פרויקט מיכלאנג'לו 15 למכר- ההגרלה הסתיימה! ניתן לראות את תוצאות ההגרלה המלאות בעמוד "תוצאות ההגרלה" באתר.

תנאי זכאות

תנאי ראשון – חסר/ת דירה

כל הבגירים במשק הבית הינם חסרי דירה או בעלות על חלק העולה על שליש מדירה, בעלי תעודת זכאות

של משרד הבינוי והשיכון או אישור השתתפות ב"מחיר למשתכן". הוכחה בלעדית לקריטריון זה הינה על ידי

הצגת תעודת זכאות או אישור מחיר למשתכן של משרד הבינוי והשיכון. ראו פירוט בנספח 1 לחוברת זו.

תנאי שני – תושב/ת תל אביב-יפו

אחד הבגירים לפחות במשק הבית הינו אזרח ישראל שהינו תושב תל אביב-יפו במשך השלוש השנים שקדמו למועד הקובע,

או היה תושב תל אביב-יפו במשך 4 שנים מתוך 10 השנים האחרונות שקדמו למועד הקובע.

• הוכחת התושבות של המועמד בתל אביב-יפו תהא על סמך הרישום במרשם האוכלוסין המתנהל לפי חוק מרשם

האוכלוסין, התשכ"ה 1965- , או באמצעות תשלומי ארנונה על שם המועמד.

• מועמד אשר גר בבית הוריו יחתים את הוריו על התצהיר המפורט בטופס 2 וכן יצרף אישור תשלום ארנונה על שמם.

תנאי שלישי – הכנסות מירביות

סך ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של כל הבגירים במשק הבית ב-12 החודשים שקדמו למועד הקובע לא עלתה על הסכומים המפורטים בטבלה שלהלן בהתאם למספר הנפשות במשק הבית:

מספר נפשות עד 2 3 4 5 ויותר
הכנסה חודשית מירבית ממוצעת ברוטו של כל הבגירים במשק הבית ב-12 החודשים האחרונים  

17,867 שח

 

23,673 שח

 

29,659 שח

 

33,500 שח

לגבי עצמאיים יבחנו ההכנסות בהתאם לדו"ח השנתי האחרון אשר הוגש לרשויות המס.

בחישוב הכנסות משק הבית תילקחנה בחשבון הכנסות מעסק ו/או משלח יד, משכורת (מובהר כי בחישוב המשכורת יילקחו בחשבון כל הרכיבים החייבים במס), הכנסות מדמי שכירות, דמי אבטלה, מזונות מבן/בת הזוג ו/או מהמוסד לביטוח לאומי.

תנאי רביעי – גובה הון עצמי ונכסים

סך ההון העצמי של כל הבגירים במשק הבית במועד הקובע לא יעלה על סך של 600,000 ש"ח )שש מאות אלף שקלים חדשים(.

בחישוב ההון העצמי של משק הבית יובאו בחשבון נכסי נדל"ן, כלי רכב ונכסים ופיקדונות פיננסיים, למעט פנסיה.

תנאי חמישי – קריטריון הגיל

גילו של אחד מהבגירים לפחות במשק הבית הינו 26 שנה ומעלה.

בניית אתרים