הגרלת פרויקט "מגדלי הצעירים- ארלוזורוב" נפתחה-הרשמו בקלות ובמהירות !
ימים
פרויקט "שוק העלייה"- ההרשמה הסתיימה. ההגרלה תיערך ביום ד', 3.3.2021. תוצאות ההגרלה יפורסמו לאחר מכן.

הרשמה להגרלה

1. רשאים להגיש בקשת הרשמה רק מועמדים העומדים בתנאי הזכאות המפורטים לכל הגרלה
(עמידה בתנאי הזכאות 1-6, לתנאי הזכאות הכללים או עמידה בתנאי הזכאות 1-6 לתנאי הזכאות למורים).

2. מועמדים שבדקו את הפרויקט, לרבות את חוזה השכירות ונספחיו, תיאור הדירות השונות, כתובת וסביבת הדירות, ועלות שכ"ד ומצאו כי הנ"ל מתאימים לצרכיהם וליכולותיהם הכלכליות.

הליך ההרשמה לפרויקט:

3.  על מועמדים המבקשים להירשם לפרויקט, למלא את בקשת ההרשמה המקוונת באתר ההרשמה  tlv4less.co.il, וזאת לאחר שווידאו שהם עומדים בכל תנאי הזכאות ועיינו ברשימת המסמכים הנדרשים להשלמת הליך הבדיקה.

4. במסגרת ההרשמה תתבקשו לאשר ולהתחייב באופן דיגיטלי כי הנכם עומדים בכל הקריטריונים ולצרף צילום של תעודת הזהות (להלן: "ההצהרה המקוונת"). בקשת הרשמה מקוונת אשר תיקלט אחרי המועד לא תשתתף בהגרלה.

שימו לב – בשלב זה הנכם מתבקשים אך ורק למלא הצהרה מקוונת ולצרף צילום של תעודת הזהות ואין צורך להמציא את כל המסמכים הנלווים הנדרשים להשלמת הליך הבדיקה.

5. בסיום מילוי ההצהרה המקוונת ודאו שקיבלתם מספר הרשמה שעמו תוגרל בקשת ההרשמה במסגרת ההגרלה. המספר יופיע על המסך עם סיום ההרשמה (להלן: "מספר הבקשה") ועל המועמד לשמור את המספר ולבדוק אותו באתר ההרשמה לאחר ההגרלה. כל הרשמה לפרויקט מסוים מלווה בקבלת מספר ייחודי, אם מועמד נרשם לשני פרויקטים שונים- על המועמד לשמור את שני המספרים השונים שקיבל. תשומת ליבכם כי אם לא קיבלתם מספר בקשה, כי אז לא השלמתם את תהליך ההרשמה והמשמעות הינה כי לא הגשתם בקשה ואינכם רשומים להגרלה. עליכם להתחיל בתהליך מחדש ולהשלימו עד לקבלת מספר בקשה. קבלת מספר הבקשה הינו תנאי סף להשתתפות בהגרלה. ללא מספר בקשה לא ניתן להשתתף בהגרלה. באחריות המועמד לוודא קבלת מספר בקשה ושמירתו. מספרי הבקשה של המועמדים הם אלה שישתתפו בהגרלה.

מועמד שלא יהא ברשותו מספר בקשה לאימות ההרשמה לא יוכל להשתתף בהגרלה ו/או לטעון להשתתפות בהגרלה לאחר קיומה.

6. מועמדים שמספריהם עלו בהגרלה כמספרים המועמדים לזכייה ומועמדים שמספריהם נמצאים בראש רשימת ההמתנה אשר יקבלו פנייה מנציג עזרה ובצרון, יגישו תוך עשרה (10) ימי עסקים לכל המאוחר את כל מסמכי הבקשה כמפורט להלן ובאתר ההרשמה לידי חברת עזרה ובצרון, רחוב המסגר 9 קומה 4, תל אביב-יפו, בתיאום מראש בטלפון 3896* שלוחה מספר 3. כמו כן ניתן לסרוק את המסמכים לקובץ אחד ולהגיש אותם באמצעות הדוא"ל לכתובת: Tlv4less@e-b.co.il.

מועמדים אשר לא ימציאו את המסמכים הנדרשים בזמן הנדרש – בקשתם תיפסל וזכאותם תועבר למספר הבקשה הבא בתור כפי שעלה בהגרלה.

7. על המועמדים לשמור את מסמכי ההגשה המקוריים עד סוף ההליך. מובהר למועמדים שהעירייה תהא רשאית לדרוש מהמועמדים לזכייה להמציא את מסמכי המקור ולהביאם לידי משרדי עזרה ובצרון בתוך 10 ימי עסקים ממועד הדרישה. מועמד שלא ימציא את מסמכי המקור, בתוך עשרה (10) ימי עסקים כאמור בהתאם לדרישה, תהא העיריה רשאית לפסול את בקשתו.

 הבהרות –

 • מועמד שהגיש בקשה בפרויקט דיור בר השגה זה או אחר מטעם עיריית תל אביב-יפו ועזרה ובצרון, עלה בהגרלה ואכלס את אחת הדירות בפרויקט דיור בר השגה, גם אם לא סיים תקופת שכירות מלאה, מימש את זכאותו לדיור בר השגה בעיר תל אביב-יפו ולא יוכל לגשת פעם נוספת לפרויקט של דיור בר השגה של עיריית תל אביב-יפו או עזרה ובצרון.
 • הגבלת האיכלוס המפורטת בסעיף זה אינה חלה על מורים שעמדו בתנאי הזכאות למרים בפרויקט זה.

ההגרלה

מועד ההגרלה יפורסם באתר www.tlv4less.co.il.
עזרה ובצרון תהיה רשאית לדחות מעת לעת את תאריך מועד ההגרלה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
בהגרלה יכללו כל המועמדים אשר הגישו את בקשת ההרשמה המקוונת באתר, וקיבלו מספר בקשה, באמצעות האתר עד המועד האחרון להגשת בקשות הרשמה.

במעמד ההגרלה יוגרלו כל מספרי המועמדים שהגישו בקשתם כנדרש.

כל מספר בקשה שיעלה בהגרלה ימוספר במספר סידורי בהתאם לסדר הגרלתו, דהיינו, מספר הבקשה שיוגרל ראשון ימוספר "1", מספר הבקשה שיוגרל שני ימוספר "2", וכן הלאה (להלן: "המספר הסידורי").

עם סיום ההגרלה תיווצרנה שתי רשימות:

 1. רשימת המועמדים לזכייה– המועמדים אשר מספריהם הסידוריים עלו ברשימת המועמדים לזכייה (בהתאם למספר הדירות המוצע בהגרלה) ובכפוף לקיום תנאי הזכאות, ויתר התנאים לשכירת יחידת דיור כגון חתימת חוזה שכירות.
 2. רשימת המתנה – כל יתר המועמדים יכללו ברשימת ההמתנה לפי מספרם הסידורי מועמדים אלה יקבלו את מקומם של המועמדים לזכייה שמסיבה זו או אחרת זכייתם לא תמומש. כך, במידה וחלק מהמועמדים שברשימת המועמדים לזכייה לא יימצאו זכאים לאחר בדיקת מסמכי הבקשה שלהם ו/או יוותרו על זכותם לשכירת דירה ו/או זכייתם לא תמושש מכל סיבה שהיא, כי אז זכותם תעבור למתמודד הבא ברשימה וכך הלאה.

הודעות על תוצאות ההגרלה

 1. עם סיום הליך ההגרלה תפורסמנה תוצאות ההגרלה באתר ההרשמה בהתאם למספרים הסידוריים.
 2. לאחר ההגרלה יחל תהליך בדיקת הזכאות כמפורט להלן.
 3. למועמדים אשר בקשתם לא זכתה בהגרלה לא תישלחנה הודעות- יש לעקוב אחר הפרסומים אודות תוצאות ההגרלה באתר ההרשמה הדיגיטלי.

שימו לב! מספרים שהוגרלו בהגרלה ברשימת המועמדים לזכייה לא בהכרח יהיו זכאים לשכירת יחידת דיור בפרויקט. רק מועמדים שנמצא שהם עומדים בכל תנאי הזכאות, הגישו את כל המסמכים כנדרש, הוכרזו כזוכים וחתמו על הסכם השכירות, יהיו זכאים לממש את הזכייה בשכירת יחידת דיור.

בדיקת זכאות המועמדים

המועמדים אשר מספריהם הסידוריים עלו ברשימת המועמדים לזכייה (בהתאם למספר הדירות המוצע בהגרלה) וכן חלק מהמועמדים בעלי המספרים הסידוריים העוקבים לאחר המספרים הסידוריים הזוכים (להלן: "רשימת ההמתנה"), יתבקשו להמציא את המסמכים הנדרשים לבדיקת זכאותם. המסמכים יימסרו לידי עזרה ובצרון בתוך 10 ימי עסקים מיום שקיבלו הודעה על כך. המצאת כל המסמכים הנדרשים הינה תנאי למימוש הזכייה.

 1. הגשת כל מסמכי הבקשה המלאים (כמפורט בכל אחד מהטפסים), כשהם כוללים חתימות ואימות עו"ד כנדרש בהם, הינה באחריות המועמד והינה תנאי לבדיקת הזכאות בהמשך.
 2. במקביל, על המועמדים אליהם נעשתה פנייה למסירת מסמכי ההרשמה ו/או הזכאות לפנות לחברת עמידר/ מרכז אלונים מקבוצת מגער/ חברת מילגם, לטובת הנפקת תעודת זכאות / אישור מחיר למשתכן.
 3. בדיקת מסמכי הבקשה ובחינת זכאותם של המועמדים יבוצעו רק לגבי מועמדים שברשימת המועמדים לזכייה שמספרם עלה בהגרלה, ומועמדים ברשימת ההמתנה, בהתאם לשיקול דעת העירייה. מובהר כי בחינת הזכאות תתבצע לאחר ההגרלה.
 4. מועמדים אשר מספריהם הופיעו כמועמדים לזכייה וכן אותם מועמדים מרשימת המתנה אשר התבקשו להמציא את המסמכים כאמור, אשר לא יגישו את מסמכי הבקשה במועד שנקבע – תהא העיריה/עזרה ובצרון רשאית לפסול את בקשתם לפי שיקול דעתה הבלעדי, והם לא יוכלו לממש את זכייתם בפרויקט.
 5. הבקשות של המועמדים ברשימת המועמדים לזכייה וחלק מהבקשות של המועמדים ברשימת ההמתנה (להלן: "הבקשות הנבדקות") יועברו לבדיקה של משרד רואה חשבון חיצוני שייבחר על ידי עזרה ובצרון (להלן: "הגורם הבודק") לצורך בדיקת הזכאות. הגורם הבודק יבדוק את כל המידע שמסרו המועמדים במסגרת הבקשה ויבחן אם המועמד עומד בתנאי הזכאות.
 6. עם השלמת הליך הבדיקה וקביעת זכאותו של המועמד ע"י העיריה ו/או חברת עזרה וביצרון תישלח הודעה בכתב למועמדים המפרטת את ההחלטה.
 7. ההחלטות על הזוכים בהגרלה ו/או על דחיית בקשות תתקבלנה על סמך בקשות ההרשמה, הבהרות בכתב ו/או מסמכים שהוגשו לאחר מכן על ידי המועמדים בהתאם לדרישות עזרה ובצרון או העירייה, ועל סמך צירוף תעודת הזכאות/אישור השתתפות מחיר למשתכן.

הבקשות הנבדקות, אשר יימצא כי הן עומדות בכל תנאי הזכאות יכונו להלן" הבקשות התקינות".

 1. מתוך הבקשות התקינות, תוקנה זכות בחירת וקבלת יחידת דיור בשכירות, רק למועמדים הזוכים, קרי, אלה שמספרם הסידורי הוא הנמוך ביותר (להלן "הזוכים"), ולפי סדר רץ. כלומר, המועמד בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר יבחר את יחידת הדיור ראשון וכך הלאה.
 2. שאר המועמדים יישמרו ברשימת ההמתנה לפי הסדר הכרונולוגי שמספרם עלה בהגרלה וככל שתתפנה יחידת דיור לאכלוס, תיעשה פנייה אליהם לפי מיקומם ברשימת ההמתנה. יודגש כי גם זכייתם של מועמדים אלו מותנית בעמידה בתנאי הזכאות.

הבהרה

 מובהר ומודגש כי מועמד שעלה בהגרלה ונכנס לרשימת המועמדים לזכייה, כהגדרתה להלן, (או שנכנס לרשימה זאת מרשימת ההמתנה במקום מועמד אחר) אינו זוכה ואינו זכאי להתקשר בחוזה שכירות. מועמד ייחשב כזוכה רק אם בנוסף לכך הוא מקיים את כל התנאים הבאים: 1) המועמד נמצא עומד בכל תנאי הזכאות לאחר בדיקת מסמכי הבקשה ע"י עזרה ובצרון ו- (2) המועמד הוכרז כ"זוכה" ע"י עזרה ובצרון/העירייה (לעיל להלן: "הזוכה").

הודעה על תוצאות בדיקת הזכאות
הודעה לזוכים שנמצא שהם עומדים בתנאי הזכאות ובקשותיהן נמצאו תקינות –
לזוכים תישלח הודעה על הזכייה ובה יפורט המשך התהליך לבחירת יחידת הדיור וחתימה על חוזה השכירות.

הודעה על אי עמידה בתנאי הזכאות – למועמדים נשוא הבקשות הנבדקות, אשר נמצא כי בקשתם אינה עומדת בתנאי הזכאות, תישלח הודעה בכתב בדבר אי עמידתם. מועמדים אלה יהיו רשאים להגיש השגה על פסילת זכאותם כפי שיפורט להלן.

ההודעות תישלחנה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו המועמדים בבקשת ההרשמה. שליחת ההודעה לכתובת המייל שנמסרה תיחשב כאילו התקבלה ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה לעירייה ו/או לחברה לעניין זה.