ההגרלה

תהליך ההרשמה:

מי זכאי להגיש בקשת הרשמה?

 1. רשאים להגיש בקשת הרשמה רק מועמדים העומדים בכל תנאי הזכאות המפורטים בחוברת זו (כמפורט בפרק א'), ובהתאם למשקי הבית אליהן מיועד הפרויקט (כמפורט בפרק ב').
 2. מועמדים שבדקו את הפרויקט, לרבות את חוזה השכירות ונספחיו, תיאור הדירות השונות, כתובת וסביבת הדירות, ועלות שכ"ד ומצאו כי הנ"ל מתאימים לצרכיהם וליכולותיהם הכלכליות.
 3. מועמדים שהגישו את בקשת ההרשמה עד המועד האחרון, היינו עד תאריך 26.07.2020 ולא יאוחר משעה 15:00.

 

הליך ההרשמה לפרויקט:

 1. על מועמדים המבקשים להירשם לפרויקט, למלא את בקשת ההרשמה המקוונת באתר ההרשמה tlv4less.co.il, ולצרף צילום של תעודת הזהות, וזאת רק לאחר שווידאו שהם עומדים בכל תנאי הזכאות ועיינו ברשימת המסמכים הנדרשים להשלמת הליך הבדיקה.

הגשת ההרשמה מהווה הצהרה והתחייבות לכך שהנרשם עומד בכל תנאי הזכאות.

 1. הזמן העומד לרשות המועמדים להגשת הבקשה דרך האתר הוא החל מתאריך 25.06.2020 ועד ולא יאוחר מתאריך 26.07.2020 בשעה 15:00.

בקשת הרשמה מקוונת אשר תיקלט אחרי המועד לא תשתתף בהגרלה.

שימו לב – בשלב זה הנכם מתבקשים אך ורק למלא הצהרה מקוונת ולצרף צילום של תעודת הזהות ואין צורך להמציא את כל המסמכים הנלווים הנדרשים להשלמת הליך הבדיקה.

 1. בסיום מילוי ההצהרה המקוונת ודאו שקיבלתם מספר הרשמה שעמו תוגרל בקשת ההרשמה במסגרת ההגרלה. המספר יישלח לדוא"ל שסיפק הנרשם, וכן יופיע על המסך עם סיום ההרשמה (להלן: "מספר הבקשה").

על המועמד לשמור את המספר ולבדוק אותו באתר ההרשמה לאחר ההגרלה.

תשומת ליבכם כי אם לא קיבלתם מספר בקשה, כי אז לא השלמתם את תהליך ההרשמה והמשמעות הינה שאינכם רשומים להגרלה. עליכם להתחיל בתהליך מחדש ולהשלימו עד לקבלת מספר בקשה. קבלת מספר הבקשה הינו תנאי סף להשתתפות בהגרלה. ללא מספר בקשה לא ניתן להשתתף בהגרלה. מספרי הבקשה של המועמדים הם אלה שישתתפו בהגרלה.

מועמד שלא יהא ברשותו מספר בקשה לאימות ההרשמה לא יוכל להשתתף בהגרלה ו/או לטעון להשתתפות בהגרלה לאחר קיומה.

 1. מועמדים שמספריהם עלו בהגרלה כמספרים המועמדים לזכייה ומועמדים שמספריהם נמצאים בראש רשימת ההמתנה אשר יקבלו פנייה מנציג עזרה ובצרון, יגישו תוך עשרה (10) ימי עסקים לכל המאוחר את כל מסמכי הבקשה כמפורט להלן ובאתר ההרשמה, כאשר הם סרוקים בקובץ אחד באמצעות דוא"ל לכתובת: Tlv4less@e-b.co.il. לחלופין ניתן גם להגיש את המסמכים בעותק קשיח לידי חברת עזרה ובצרון, רחוב המסגר 9 קומה 4, תל אביב-יפו, בתיאום מראש בטלפון 3896* שלוחה מספר 3. בהגשה בעותק קשיח באחריות המגיש לבקש אישור על הגשת המסמכים.
 2. מועמדים אשר לא ימציאו את המסמכים הנדרשים בזמן הנדרש – בקשתם תיפסל וזכאותם תועבר למספר הבקשה הבא בתור כפי שעלה בהגרלה.
 3. על המועמדים לשמור את מסמכי ההגשה המקוריים עד סוף ההליך. מובהר למועמדים שהעירייה תהא רשאית לדרוש מהמועמדים לזכייה להמציא את מסמכי המקור ולהביאם לידי משרדי עזרה ובצרון בתוך 10 ימי עסקים ממועד הדרישה. מועמד שלא ימציא את מסמכי המקור, בתוך עשרה (10) ימי עסקים כאמור בהתאם לדרישה, תהא העיריה רשאית לפסול את בקשתו.

 

ההגרלה

מועד ההגרלה יפורסם באתר www.tlv4less.co.il. עזרה ובצרון תהיה רשאית לדחות תאריך מועד ההגרלה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

בהגרלה יכללו כל המועמדים אשר הגישו את בקשת ההרשמה המקוונת באתר, וקיבלו מספר בקשה, באמצעות האתר עד המועד האחרון להגשת בקשות הרשמה.

במעמד ההגרלה יוגרלו כל מספרי המועמדים שהגישו בקשתם כנדרש.

כל מספר בקשה שיעלה בהגרלה ימוספר במספר סידורי בהתאם לסדר הגרלתו, דהיינו, מספר הבקשה שיוגרל ראשון ימוספר "1", מספר הבקשה שיוגרל שני ימוספר "2", וכן הלאה (להלן: "המספר הסידורי").

עם סיום ההגרלה תיווצרנה שתי רשימות:

 1. רשימת המועמדים לזכייה– המועמדים אשר מספריהם הסידוריים עלו ברשימת המועמדים לזכייה (בהתאם למספר הדירות המוצע בהגרלה), ובכפוף לקיום תנאי הזכאות, ויתר התנאים לשכירת יחידת דיור כגון חתימת חוזה שכירות וכיוב'.
 2. רשימת המתנה – כל יתר המועמדים יכללו ברשימת ההמתנה לפי מספרם הסידורי מועמדים אלה יקבלו את מקומם של המועמדים לזכייה שמסיבה זו או אחרת זכייתם לא תמומש. כך, במידה וחלק מהמועמדים שברשימת המועמדים לזכייה לא יימצאו זכאים לאחר בדיקת מסמכי הבקשה שלהם ו/או יוותרו על זכותם לשכירת דירה ו/או זכייתם לא תמושש מכל סיבה שהיא, כי אז זכותם תעבור למתמודד הבא ברשימה וכך הלאה.

 

הודעות על תוצאות ההגרלה

 1. עם סיום הליך ההגרלה תפורסמנה תוצאות ההגרלה באתר ההרשמה tlv4less.co.il בהתאם למספרים הסידוריים.
 2. לאחר ההגרלה יחל תהליך בדיקת הזכאות כמפורט להלן.

מועמדים אשר מיקומם בהגרלה אינו נכלל ברשימת המועמדים לזכייה לא תשלח הודעה, ועליהם לעקוב אחר הפרסומים אודות תוצאות ההגרלה באתר.

שימו לב! מספרים שהוגרלו בהגרלה ברשימת המועמדים לזכייה לא בהכרח יהיו זכאים לשכירת יחידת דיור למורים. רק מועמדים שנמצא שהם עומדים בכל תנאי הזכאות, הגישו את כל המסמכים כנדרש, הוכרזו כזוכים על ידי העירייה וחתמו על הסכם השכירות, יהיו זכאים לממש את הזכייה בשכירת יחידת דיור.