ISO

חברת עזרה ובצרון מוסמכת לתקן ISO 9001 :2000 למערכת ניהול איכות מאושרת.
עבודה על-פי התקן מאפשרת יישום של תרבות ארגונית מוכוונת איכות ומביאה לשיפור איכות השירות ללקוחות, תוך פיתוח בקרה של תהליכי העבודה בחברה. פיתוח של נוהלי איכות מוסיף בסיס חשוב של נורמות ושיטות עבודה, היוצרות מחויבות לאיכות, למצוינות ולשיפור מתמיד של רמת השירות.

תקן איזו 9001