מכרזים

מכרז מסגרת מס´ 100 להקמת מאגר קבלני מסגרת לביצוע פרויקטי שיפוצי בתים משותפים


עזרה וביצרון בע"מ מבקשת להודיע בזאת על השינוי הבא בקשר עם המכרז שבנדון :
  1. תנאי הסף הקבוע בסעיף 4.3 לתנאי המכרז ישונה, כך שנוסחו יהא :
    "המציע בעצמו, או ביחד עם בעל השליטה במציע, או ביחד עם חברה נוספת שבשליטת המציע, הינם בעלי מחזור כספי שנתי של 1 מיליון ש"ח (1,000,000) לפחות, מפעילות בענף הבניה בכל אחת משלוש השנים 2013–2015".
    בהתאם לשינוי האמור, יעודכן טופס 4 לתנאי המכרז ויש להורידו מאתר החברה.
  2. המועד להגשת ההצעות יידחה, והוא יהא ביום ראשון, ה- 04.09.2016 בין השעות 09:00 ועד 14:00 בלבד.
  3. יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.

חברת עזרה וביצרון בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת קבלנים להגיש הצעות להיכלל במאגר קבלנים חדש אשר אליהם יופנו בעלי זכויות ו/או נציגויות בתים משותפים במטרה לבחון התקשרות ביניהם לביצוע עבודות שיפוץ ו/או שימור של הבית המשותף ו/או עבודות של תוספות בנייה ו/או הרחבות בנייה (אשר בהן יכללו גם עבודות שיפוץ).

תיאור מפורט של העבודות מצוי במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות המהווה חלק מהם. כמו כן תיאור תנאי הסף מצוי במסמכי המכרז המצורף.
קבלן אשר ייבחר להיכלל במאגר הקבלנים של החברה יירשם במאגר לתקופה של שנתיים ממועד הצטרפותו. החברה תהא רשאית להאריך תקופה זו בשתי תקופות נוספות, בנות שנתיים כל אחת, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

ניתן לעיין במשרדי החברה (ברח´ המסגר 9 תל אביב) במסמכי המכרז בלא תשלום, וכן ניתן לקבלם שם או להורידם מאתר האינטרנט של החברה.
את ההצעות יש להגיש החל מיום 1.8.16 ועד ליום 2.8.16 (כולל) בין השעות 09:00 ועד 14:00 בלבד לתיבת המכרזים הנמצאת במחלקת שיפוצי בתים במשרדי עזרה ובצרון.

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על הוראות מודעה זו.


לחץ להורדת הסכם מסגרת

לחץ להורדת חוזה שיפוץ

לחץ להורדת מכרז קבלנים

לחץ להורדת הודעה על עדכון תנאי סף


חזרה